naphthalen-1-yl 2-fluorobenzoate

naphthalen-1-yl 2-fluorobenzoate