Methyl 3,3,3-trifluoro-2-[(2-fluorobenzoyl)amino]-2-hydroxypropanoate

Methyl 3,3,3-trifluoro-2-[(2-fluorobenzoyl)amino]-2-hydroxypropanoate