2-chloro-5-fluoro-4-[4-(4-fluorobenzoyl)piperazin-1-yl]benzonitrile

2-chloro-5-fluoro-4-[4-(4-fluorobenzoyl)piperazin-1-yl]benzonitrile