N-(3-Butoxyphenyl)-4-fluorobenzamide

N-(3-Butoxyphenyl)-4-fluorobenzamide