N-(4-Butoxyphenyl)-4-fluorobenzamide

N-(4-Butoxyphenyl)-4-fluorobenzamide