Ethyl 4-([(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate

Ethyl 4-([(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate