4-Pyrimidinamine, 2-(ethoxymethyl)-6-methyl-

4-Pyrimidinamine, 2-(ethoxymethyl)-6-methyl-