2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarbohydroxamic acid

2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarbohydroxamic acid