Ethyl 4-[amino(ethoxy)phosphoryl]butanoate

Ethyl 4-[amino(ethoxy)phosphoryl]butanoate