Morpholine, 3-methyl-2-phenyl-4-[6-(2-nitro-1-phenylethyl)cyclohex-1-en-1-yl]-

Morpholine, 3-methyl-2-phenyl-4-[6-(2-nitro-1-phenylethyl)cyclohex-1-en-1-yl]-