4-Chlorophenyl 2-fluoro-3-methylbenzyl sulfone

4-Chlorophenyl 2-fluoro-3-methylbenzyl sulfone