(3,4-Dihydroxyphenyl)nonylamine

(3,4-Dihydroxyphenyl)nonylamine