N-(2-methoxyphenyl)-2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-1-carboxamide

N-(2-methoxyphenyl)-2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-1-carboxamide