4-Ethoxy-8-methyloctahydro-1(2H)-naphthalenone

4-Ethoxy-8-methyloctahydro-1(2H)-naphthalenone