1-Triazene, 3-methyl-1,3-bis(4-nitrophenyl)-

1-Triazene, 3-methyl-1,3-bis(4-nitrophenyl)-