N-(2-Fluoro-phenyl)-2-[5-(2-fluoro-phenyl)-tetrazol-2-yl]-acetamide

N-(2-Fluoro-phenyl)-2-[5-(2-fluoro-phenyl)-tetrazol-2-yl]-acetamide