2-[5-(2-Fluoro-phenyl)-tetrazol-2-yl]-N-(3-methoxy-phenyl)-acetamide

2-[5-(2-Fluoro-phenyl)-tetrazol-2-yl]-N-(3-methoxy-phenyl)-acetamide