6-(4-Fluorophenyl)-3-hydroxy-3-methyl-4-piperidone

6-(4-Fluorophenyl)-3-hydroxy-3-methyl-4-piperidone