N-[2-(2-isopropyl-5-methylphenoxy)ethyl]methanesulfonamide

N-[2-(2-isopropyl-5-methylphenoxy)ethyl]methanesulfonamide