2,6-Dimethyl-3-citronellylpyrazine

2,6-Dimethyl-3-citronellylpyrazine