2-Propanol, 1-(4-chlorophenyl)-2-(4-pyridyl)-

2-Propanol, 1-(4-chlorophenyl)-2-(4-pyridyl)-