(1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine

(1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine