4-(3-Methoxyphenyl)butanenitrile

4-(3-Methoxyphenyl)butanenitrile