1-(3,5,6-Trimethyl-2-pyrazinyl)-3-methyl-1-butanone

1-(3,5,6-Trimethyl-2-pyrazinyl)-3-methyl-1-butanone