2-chloro-N-(4-methoxyphenyl)-4,6-dimethylpyridine-3-sulfonamide

2-chloro-N-(4-methoxyphenyl)-4,6-dimethylpyridine-3-sulfonamide