2,4,6-trichloro-N-(4-methoxyphenyl)-5-nitropyridine-3-carboxamide

2,4,6-trichloro-N-(4-methoxyphenyl)-5-nitropyridine-3-carboxamide