Boldenone, o-trimethylsilyl

Boldenone, o-trimethylsilyl