1-(4-Methoxyphenyl)-2,3-dimethylpent-4-en-2-ol

1-(4-Methoxyphenyl)-2,3-dimethylpent-4-en-2-ol