3,5-Dimethyl-2-(2-methylbutyl)pyrazine

3,5-Dimethyl-2-(2-methylbutyl)pyrazine