N-(4-Iodophenyl)-2-phenoxypropanamide

N-(4-Iodophenyl)-2-phenoxypropanamide