Trimethylsilyl 9-(4-methoxyphenyl)nonanoate

Trimethylsilyl 9-(4-methoxyphenyl)nonanoate