9-Borabicyclo[3.3.1]nonane, 9,9'-[1,2-ethanediylbis(thio)]bis-

9-Borabicyclo[3.3.1]nonane, 9,9'-[1,2-ethanediylbis(thio)]bis-