Trimethylsilyl 8-(4-methoxyphenyl)octanoate

Trimethylsilyl 8-(4-methoxyphenyl)octanoate