Trimethylsilyl 6-(3-methoxyphenyl)hexanoate

Trimethylsilyl 6-(3-methoxyphenyl)hexanoate