1-(p-Methoxybenzyl)-3,3-dimethyl-2-phenylazetidine

1-(p-Methoxybenzyl)-3,3-dimethyl-2-phenylazetidine