[(4-Methoxybenzyl)oxy](methyl)diphenylsilane

[(4-Methoxybenzyl)oxy](methyl)diphenylsilane