1-Methoxy-4-tripropylsilyloxymethylbenzene

1-Methoxy-4-tripropylsilyloxymethylbenzene