4-Ethylphenylsulfonylbenzene

4-Ethylphenylsulfonylbenzene