1,3-Diazaadamantane, 2-(4-methoxyphenyl)-6,6-dimethyl-5,7-dinitro-

1,3-Diazaadamantane, 2-(4-methoxyphenyl)-6,6-dimethyl-5,7-dinitro-