1-[4-(4-Methoxybenzyl)phenyl]ethanol

1-[4-(4-Methoxybenzyl)phenyl]ethanol