2-[Butyl(methyl)phenylsilyl]-1,1-dimethylhydrazine

2-[Butyl(methyl)phenylsilyl]-1,1-dimethylhydrazine