2-(4-Hydroxyphenoxy)benzoic acid

2-(4-Hydroxyphenoxy)benzoic acid