1-Propanone, 2-(ethylthio)-1-(2-hydroxyphenyl)-3-phenyl-

1-Propanone, 2-(ethylthio)-1-(2-hydroxyphenyl)-3-phenyl-