5-(Chloromethyl)-1-(4-methoxyphenyl)-1H-1,2,4-triazole

5-(Chloromethyl)-1-(4-methoxyphenyl)-1H-1,2,4-triazole