Methanone, (2-hydroxyphenyl)(3-phenyloxiranyl)-

Methanone, (2-hydroxyphenyl)(3-phenyloxiranyl)-