N-[2-(2-Chlorophenoxy)ethyl]-3-(4-methoxyphenyl)propanamide

N-[2-(2-Chlorophenoxy)ethyl]-3-(4-methoxyphenyl)propanamide