4-Methoxy-1-dimethyl(isopropyl)silyloxybenzene

4-Methoxy-1-dimethyl(isopropyl)silyloxybenzene