[1-Methyl-1-(pentyloxy)ethyl]benzene

[1-Methyl-1-(pentyloxy)ethyl]benzene