N-(3,5-dimethylphenyl)-2-[(6-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)sulfanyl]acetamide

N-(3,5-dimethylphenyl)-2-[(6-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)sulfanyl]acetamide