2-[(2-anilino-2-oxoethyl)sulfanyl]-N-(4-methoxybenzyl)acetamide

2-[(2-anilino-2-oxoethyl)sulfanyl]-N-(4-methoxybenzyl)acetamide